PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie on-line: Stosowanie w praktyce substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów – interpretacje i wytyczne Komisji Europejskiej oraz podejście krajowych organów urzędowej kontroli żywności

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Stosowanie tych przepisów budzi wiele wątpliwości producentów środków spożywczych, przykładowo często w praktyce rodzi się problem z określeniem kategorii danej żywności, czy z odpowiednim znakowaniem. Producenci nie zawsze są też w stanie nadążyć za zmianami prawa w tym zakresie. Oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu tych wątpliwości, przedstawienie niedawnych zmian w prawie oraz planowanych prac. Kierowane jest zarówno do producentów dodatków do żywności, aromatów i enzymów, jak i do wszystkich przedsiębiorców, którzy używają tych składników w produkcji wyrobów gotowych. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk "Zapisz się" i wypełnić formularz


WYKŁADOWCA/TRENER:

Joanna Gajda-Wyrąbek

Joanna Gajda-Wyrębek jest specjalistką w zakresie dodatków do żywności, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa w ww. zakresie na poziomie międzynarodowym - jako reprezentant Polski bierze udział w posiedzeniach grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów oraz enzymów w ramach Komisji Europejskiej. Jest członkiem Zespołu ds. Oceny Ryzyka w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -- Państwowym Zakładzie Higieny i dokonuje oceny bezpieczeństwa żywności w zakresie substancji dodatkowych dla potrzeb krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Prowadzi szkolenia przedsiębiorców oraz pracowników instytucji kontrolnych odnośnie przepisów dotyczących substancji dodatkowych, aromatów i enzymów oraz znakowania środków spożywczych w tym zakresie. Jest autorką szeregu artykułów w prasie fachowej.

Joanna Gajda-Wyrębek jest kierownikiem Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny. Współpracuje z Centrum Prawa Żywnościowego.

Termin:
19.05.2021
Szkolenie online (Webinar)
Czas: 1 dzień
Miejsce:
WARSZAWA

Cena NETTO 590.00 PLN
TRENER:
Joanna Gajda-Wyrębek

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 15.30

Godzina

Temat Prelekcji

10:00 - 12:00 Ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych do żywności:
 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych, znakowanie produktu finalnego.
12:00 - 12:15 Przerwa
12:15 - 13:00 Interpretacje i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania substancji dodatkowych w żywności
 • barwniki a żywność barwiąca (np. ekstrakty z roślin)– zasady klasyfikacji, znakowanie w produkcie finalnym
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
 • (ang. carry-over) – przykłady praktycznego zastosowania zasady przenoszenia (studium przypadków)
 • składniki roślinne stosowane w celach technologicznych (np. ekstrakty warzywne zawierające azotany) – oświadczenie Komisji Europejskiej
 • substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników ?
 • substancje dodatkowe w suplementach diety dla niemowląt i dzieci – perspektywy zmian legislacyjnych
 • przegląd opublikowanych interpretacji Komisji Europejskiej w zakresie legislacji dotyczącej dodatków do żywności
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:30 Aromaty do żywności, w tym aromaty dymu wędzarniczego
 • przegląd legislacji UE w zakresie aromatów do żywności
 • obowiązki przedsiębiorcy stosującego aromaty dymu wędzarniczego
 • wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego
 • konopie jako źródło pozyskiwania aromatów – aktualny stan prawny
Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy.
 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów
 • jakie enzymy można stosować obecnie do żywności?
Dyskusja.
15:30 Zakończenie szkolenia.