PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

23.09.2014Rozporządzenie 991/2014

Opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) NR 991/2014 z dnia 19 września 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni.

Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o wydanie opinii w sprawie zagrożenia dla zdrowia publicznego ze strony pozostałości fosfonianów w niektórych produktach lub na ich powierzchni. Mając na uwadze pilny charakter sprawy, Urząd zamiast uzasadnionej opinii wydał oświadczenie odnoszące się do kilku pozostałych niewyjaśnionych kwestii. Urząd przekazał to oświadczenie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

Urząd stwierdził w swoim oświadczeniu, że oczekuje się, iż proponowane tymczasowe NDP zapewnią wystarczającą ochronę konsumentów. Ocena długotrwałego narażenia na pozostałości fosfonianów w wyniku konsumpcji wszystkich produktów żywnościowych, które mogą je zawierać, nie wykazała, aby istniało ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia. Urząd nie przeprowadził oceny ostrego narażenia konsumentów z powodu niskiego poziomu ostrej toksyczności fosfonianów. Urząd stwierdził, że jego oświadczenie cechują niejasności, i zaproponował zmianę definicji pozostałości.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

16.09.2014Produkty wędzone tradycyjnie - komunikat ministerstwa rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało komunikat dotyczący wprowadzania na rynek produktów mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie po 1 września 2014 r.

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadziły do wydania przepisów zezwalających, aby niższe limity nie obowiązywały w Polsce. Z tego odstępstwa będą mogli korzystać producenci, wprowadzający na rynek produkty mięsne wędzone w sposób tradycyjny. Zgodnie z tymi przepisami, polscy producenci mogą od dnia 1 września 2014 r. przez trzy lata wytwarzać i wprowadzać do obrotu na rynku krajowym produkty mięsne tradycyjnie wędzone spełniające limity 5 µg/kg dla benzo(α)pirenu i 30 µg dla sumy czterech WWA.

W celu wskazania szczegółowych zasad stosowania odstępstwa na terytorium RP, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

W ww. projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto, że przez produkty mięsne wędzone tradycyjne rozumie się produkty mięsne wędzone bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego.

Należy jednak zauważyć, że przedmiotowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie mogło wejść w życie dopiero po opublikowaniu rozporządzenia Komisji uprawniającego do stosowania ww. odstępstwa. Zgodnie z unijną procedurą legislacyjną obowiązującą dla tego typu aktów prawnych należy się tego spodziewać nie wcześniej niż w listopadzie 2014 r.

W komunikacie wskazano również działania jakie należy podejmować do czasu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Treść komunikatu dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK