PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

16.09.2014Produkty wędzone tradycyjnie - komunikat ministerstwa rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało komunikat dotyczący wprowadzania na rynek produktów mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie po 1 września 2014 r.

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadziły do wydania przepisów zezwalających, aby niższe limity nie obowiązywały w Polsce. Z tego odstępstwa będą mogli korzystać producenci, wprowadzający na rynek produkty mięsne wędzone w sposób tradycyjny. Zgodnie z tymi przepisami, polscy producenci mogą od dnia 1 września 2014 r. przez trzy lata wytwarzać i wprowadzać do obrotu na rynku krajowym produkty mięsne tradycyjnie wędzone spełniające limity 5 µg/kg dla benzo(α)pirenu i 30 µg dla sumy czterech WWA.

W celu wskazania szczegółowych zasad stosowania odstępstwa na terytorium RP, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

W ww. projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto, że przez produkty mięsne wędzone tradycyjne rozumie się produkty mięsne wędzone bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego.

Należy jednak zauważyć, że przedmiotowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie mogło wejść w życie dopiero po opublikowaniu rozporządzenia Komisji uprawniającego do stosowania ww. odstępstwa. Zgodnie z unijną procedurą legislacyjną obowiązującą dla tego typu aktów prawnych należy się tego spodziewać nie wcześniej niż w listopadzie 2014 r.

W komunikacie wskazano również działania jakie należy podejmować do czasu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Treść komunikatu dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

01.09.2014Pomoc dla producentów owoców i warzyw

Zatwierdzono środki pomocowe dla producentów niektórych owoców i warzyw.

Opublikowane zostało Rozporządzanie Delegowane Komisji ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane 913/2014.

Ustalono maksymalną kwotę pomocy finansowej Unii. Nie może ona przekraczać 125 mln €.

W ramach tej kwoty 82 000 000 EUR przeznacza się na pomoc finansową Unii w odniesieniu do następujących produktów: 

 • Jabłka, objęte kodem CN 0808 10; 
 • Gruszki, objęte kodem CN 0808 30;

Zaś kwotę 43 000 000 EUR w odniesieniu do pozostałych produktów, tj.: 

 • Marchew objęta kodem CN 0706 10 00; 
 • Kapusta objęta kodem CN 0704 90 10; 
 • Słodka papryka objęta kodem CN 0709 60 10; 
 • Kalafior i brokuły głowiaste objęte kodem CN 0704 10 00; 
 • Ogórki objęte kodem CN 0707 00 05; 
 • Korniszony objęte kodem CN 0707 00 90; 
 • Grzyby z rodzaju Agaricus objęte kodem CN 0709 51 00; 
 • Śliwki objęte kodem CN 0809 40 05; 
 • Owoce miękkie objęte kodami CN 0810 20, 0810 30 i 0810 40; 
 • Winogrona stołowe, świeże objęte kodem CN 0806 10 10; oraz 
 • Owoce kiwi objęte kodem CN 0810 50 00.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozdział I stosuje się od dnia 18 sierpnia 2014 r.

Rozdział II stosuje się od dnia 11 sierpnia 2014 r.

 

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK