PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Rozporządzenie 991/2014

23 Wrzesień 2014

Opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) NR 991/2014 z dnia 19 września 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni.

Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o wydanie opinii w sprawie zagrożenia dla zdrowia publicznego ze strony pozostałości fosfonianów w niektórych produktach lub na ich powierzchni. Mając na uwadze pilny charakter sprawy, Urząd zamiast uzasadnionej opinii wydał oświadczenie odnoszące się do kilku pozostałych niewyjaśnionych kwestii. Urząd przekazał to oświadczenie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

Urząd stwierdził w swoim oświadczeniu, że oczekuje się, iż proponowane tymczasowe NDP zapewnią wystarczającą ochronę konsumentów. Ocena długotrwałego narażenia na pozostałości fosfonianów w wyniku konsumpcji wszystkich produktów żywnościowych, które mogą je zawierać, nie wykazała, aby istniało ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia. Urząd nie przeprowadził oceny ostrego narażenia konsumentów z powodu niskiego poziomu ostrej toksyczności fosfonianów. Urząd stwierdził, że jego oświadczenie cechują niejasności, i zaproponował zmianę definicji pozostałości.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót