PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Planowane zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

14 Listopad 2013

W dniu 13 listopada 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W projekcie przewiduje się zmiany m.in. w zakresie urzędowej kontroli żywności, kar pieniężnych związanych z nieprawidłowym znakowaniem, uniemożliwieniem organom inspekcji przeprowadzenia kontroli. Planowane zmiany mają na celu wykonanie przepisów m.in.

- rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

Treść projektu dostępna jest tutaj.

 

Powrót